กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนงาน โดยเข้าพบเกษตรกรุงเทพมหานคร หารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ

* ซึ่งนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า เมื่อเราเอาโอกาสบวกกับจุดแข็งของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะทำให้เราได้เข็มมุ่งไป 4 ปีข้างหน้า ทิศทางการในการที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของพื้นที่กรุงเทพฯ คือ 1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 2.การสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร 3.การพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และมีทิศทาง

** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้นำเสนอแนวทางบูรณาการร่วมกันโดยใช้กลยุทธ์ครือข่ายสภาเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ร่วมในการขับเคลื่อนงาน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.