โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ


     ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง จัดเป็นปัญหาที่ประเทศไทยประสบมาอย่างช้านานแม้จะมีการดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เร่งเห็นถึงความสำคัญในการวิเคราะห์แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ จึงได้บรรจุโครงการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่สำคัญมีปัญหาด้านน้ำและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในแผนการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเร่งด่วน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้วิเคราะห์สภาพพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ โดยอาศัยข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น สถิติการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และนำข้อมูลมาพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นๆ ต่อไป
   ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง


//////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 รายงาน //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.