การปัจฉิมนิเทศ โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ หอประชุมเจ้าพระยาวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


   นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX 3000 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ ทางการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการรอรับเงินอุดหนุนและภาษีจัดสรรเพียงอย่างเดียว รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท่องถิ่นในต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX 3000 ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงบริหารจัดการภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชน/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 รายงาน//////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.