รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ “มุสลิมสตาร์ ปรุงรัก ฉบับมลายู” ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากแรงบันดาลใจของคนทำหนังรุ่นใหม่

ข่าว/กรียา/นราธิวาส


  ที่ตลาดบาเละฮิเล จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ “มุสลิมสตาร์ ปรุงรัก ฉบับมลายู” ซึ่งการถ่ายทำในวันนี้เป็นฉากที่มีการแสดงลิเกฮูลู การแสดงตารีกีปัส ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ โดยได้เริ่มการถ่ายทำที่จังหวัดนราธิวาสมาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่เดินทางไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดนราธิวาส เช่น บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว หาดนราทัศน์ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ฯลฯ ซึ่งภาพยนตร์ มุสลิมสตาร์ ปรุงรัก ฉบับมลายู เป็นภาพยนตร์ที่สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นมุสลิมและวัฒนธรรมของอาหารมลายู ที่สอดแทรกคุณธรรมคำสอนที่ดีงามในเชิงจริยธรรม ให้ผู้ชมได้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมผ่าน เนื้อหาของเรื่องที่สอดแทรกวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ทั้งนี้ นายเกรียงไกร มณวิจิตร ผู้กำกับและเขียนบทเป็นคนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่อย่างแท้จริง มีความต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่แม้จะมีความแตกต่าง แต่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยมลายู นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมของอาหารมลายู การเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อสะท้อนมุมมองของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาชนในพื้นที่ โดยมีศาสนาช่วยจรรโลงใจ เป็นคำสอนที่สร้างความรักและความสันติสุขในให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.