ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ เข้าถึงเข้าใจศาสตร์พระราชา


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และว่าที่ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเกษตรไทย ณ ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

* นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเกษตรไทย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเรียนรู็ ศาสตร์พระราชา หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.