จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดโครงการมหกรรม "พลังสร้างสรรค์ พลังสตรี ศรีอุทัย"...!!

 จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์  รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลังสร้างสรรค์ พลังสตรี ศรีอุทัย" ประจำปี 2561 โดยนางไพลิน นุ้ยปรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานความเป็นมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นางชลอ โนรี ประธานหอการค้า จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีแม่บ้าน จ.อุทัยธานีทั้ง 8 อำเภอ โครงการมหกรรม "พลังสร้างสรรค์ พลังสตรี ศรีอุทัย" ประจำปี 2561 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งองค์กรสตรีขึ้นเพื่อให้องค์กรสตรีของประเทศไทยเข้มแข็งและสามารถแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีได้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมกับชาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม จะเห็นได้ว่าในหน่วยราชการและภาคเอกชนสตรีเริ่มมีบทบาทเป็นหัวหน้างานมากขึ้นรวมถึงเข้าไปมีบทบาทระดับประเทศ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้องค์กรสตรีใช้พลังในการพัฒนาชุมชนและได้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้ แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ  รวม 8 อำเภอ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแสดงเดินแบบผ้าทอจากหัวหน้าส่วนและแม่บ้าน การประกวดปรุงอาหารพื้นบ้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อุทัยธานีประเภทเงินอุดหนุน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับได้มีแรงบันดาลใจร่วมกันพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีให้ก้าวทันกับยุคสมัย 4.0 .....
วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน....แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.