จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดงาน วันรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องใน "วันดินโลก"...!!

จากการายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี หว่านเมล็ดปอเทือง เนื่องใน "วันดินโลก" ณ วิทยาล้ยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 กล่าวรายงานโดย นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี  มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ..กกล.รส.จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง กอ.รมน.อุทัยธานี นายประเวศ วรางกูล ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.อุทัยธานี นายฐกร การจน์จิรเดช ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี คณาจารย์ทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก สำนักงานประมงจ.อุทัยธานี  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.อุทัยธานี มอบหมายให้ใช้พื้นที่ปลูกปอเทืองกว่า 25 ไร่ "วันดินโลก" (World soil Day) ถือกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็น "วันดินโลก"

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค.เป็น."ว้นดินโลก" สืบเนื่องจากพระบา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ไอ้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก และให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน หนึ่งในกิจกรรม เทิดพระเกียรติคือการรณรงค์ปลูกปอเทืองในระหว่างวันที่ 5 - 7 ธ.ค. 61 ซึ่งใช้เวลาในการเจริญเติบโตออกดอกภายใน 45 วัน และเมื่อเหี่ยวเฉาต้องไถกลบเพื่อ เป็นปุ๋ยปรับสภาพดินได้ดีที่สุด...
วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน...สำเนา ทองศรี ภาพ  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.