เกษตรสี่แควเตือนระวัง...โรคใบด่างมันสำปะหลัง


นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ได้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกสำคัญของประเทศ จนเกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมากกว่าร้อยละ 80 พื้นที่ระบาดดังกล่าวห่างจากประเทศไทยน้อยกว่า 40 กม. จึงมีความเสี่ยงสูงที่การแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยผ่านท่อนพันธุ์ที่อาจปะปนเข้ามากับผลผลิตที่นำเข้าหรือแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งจะทำให้มันสำปะหลังมีอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป ยอดที่แตกใหม่ใบด่างเหลืองรุนแรง และต้นแคระแกร็น
นายวันชัย จิตตะ รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ จากแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่ดำเนินการโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือกำหนดจุดเฝ้าระวังเพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่เสี่ยง และรายงานผลการสำรวจตามแบบสำรวจแปลงติดตามทุกวันอังคารก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอต่อไป ดาวโหลดข้อมูลโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ทางเว็บไซด์ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้ที่ www.ppsf.doae.go.th

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.