ร้อยเอ็ด... "พัฒน์วิทย์เกมส์ ๖๑"เน้น พัฒนาทางกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม- สติปัญญา และจิตสำนึก...


      เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561เวลา 09.30 น.ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒวิทยา  โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด   นายบุรชาติ  สวัสดิพละ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนทอง   เป็นประธานเปิดการแข็งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน"พัฒน์วิทย์เกมส์ ๖๑ ประจำปี 2561 มี นายเทิดทูน  สุจารี ผอ.โรงเรียนโพนทองพ้ฒนาวิทยา  กล่าวรายงาน   นอกจากนั้นมีนายวัลลภ  จินดาเงิน  นายอำเภอโพนทอง/ พ.ต.อ.เนติวัฒน์  จันทรา  ผกก.สภ.โพนทอง/ คหบดี-พ่อค้าประชาชน-ผู้ปกครองเข้าร่วมคึกคั๊ก...
      ทั้งนี้ นายเทิดทูน  สุดจารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การแข็งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม-สติปัญญา และ จิตสำนึก การที่นักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ ต้องมีกระบวนการที่หลากหลาย เรียนรู้แบบบูรณาการ หวังว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะได้แสดงถึงตัวบงชี้ในสนามกีฬาในการสร้างความรัก ความสามัคคี และการรักษากติกา
สุทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.