ราชบุรี ข่าว - ราชบุรี เตรียมปรับแก้หนี้สินกองทุนฟื้นฟูฯ


 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี เตรียมพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้แก่เกษตรกรผู้เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. และเป็นสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 387 ราย ซึ่งเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และมียอดหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

 ทั้งนี้หลังจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.) จำนวน 36,605 ราย มูลหนี้ 6,300 ล้านบาท

 ซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี จึงได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ทางหน่วยงานจะนำหนี้เงินต้นที่ยังค้างชำระมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน คือแบ่งเป็น (50/50) แล้วนำหนี้ส่วนแรก (50) มาทำสัญญาใหม่ เพื่อให้โอกาสเกษตรกรผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งทาง ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ คือ MRR – 3 พร้อมกันนี้ ยังเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตามความถนัดของเกษตรกร ให้มีรายได้หรือผลตอบแทนที่สามารถนำมาชำระหนี้ตามสัญญาใหม่และมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

 สำหรับในส่วนของหนี้เงินต้นส่วนหลังที่ค้างชำระอีก จำนวน 50 ส่วน และดอกเบี้ยนั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดราชบุรีจะหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อออกระเบียบในการดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรมากที่สุดต่อไป
     

////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.