จ.อุทัยธานี...!!@ แถลงข่าวงานประเภณีตักบาตรเทโว...!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ เวทีแถลงข่าววัดสังกัดรัตนคีรี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี (รักษาการผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวตักบาทเทโว ประจำปี 2561 ณ วัดสังกัดรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานดังนี้ ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัด จ.อุทัยธานี นายภฤศ พุทธนบ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.อุทัยธานี พ.ต.อ.วินัย นุชชา รรท.ผบก.ภจว.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง กอ.รมน.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารเทศบาล องค์กรต่างๆ พ่อค้า ประชาชน จ.อุทัยธานี เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็สงบเงียบน่าอยู่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายแฝงด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเภณีและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย อุทัยธานีถูกค้นพบว่าในอดีตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหลักฐานจากภาพเขียนที่เขาปลาร้า ที่พิสูจน์แล้วว่ามีอายุอันยาวนาน มีผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลก มีภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้สวยงามอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด มีแม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงชาวอุทัยธานีไหลผ่านเทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเกษตรกรรม ซึ่งยังคงสภาพวิถีชีวิตของผู้คนแบบเรียบง่าย สำหรับงานตักบาตรเทโวมีปรากฏอยู่ในพุทธตำนานเรื่อง "วันเทโวโลหณะสูตร" หมายถึงการเสด็จจากเทวโลกหรือสวรรค์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้เสด็จไปประกาศศาสนาทั่วแคว้นแดนชมพูทวีป พระองค์รำลึกถึงพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ซึ่งทอดจากสวรรค์ลงสู่โลก ทางประตูเมืองสังกัสนคร หลังจากนั้นมาชาวพุทธ จึงยึดปรากฎการณ์ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวัน "เทโวโรหะณะ" หรือวันพระเจ้าเปิดโลก สำหรับปี 2561 จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อบจ.อุทัยธานี ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดงานตักบาตรเทโวขึ้น ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 สำหรับวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.มีการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยอดีตพระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลก และรับประทานอาหารสำรับคาว หวาน ซึ่งถือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีเริ่มด้วยอัญเชิญพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ ขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยงคาน ผู้หามแต่งกายชุดขาว นำพระสงฆ์จำนวน 500 รูป อุ้มบาตร เดินลงบันได 449 ขั้น เป็นภาพคล้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นแห่งเดียวในโลกที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกับพุทธตำนาน...
วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน ...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.