อบต.คือเวียงจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พรรณณีย์/พะเยา

          องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากสถานการณ์ประชากรเด็กและเยาวชนลดลงจากร้อยล่ะ45.1 ในปี  2513 และคาดการว่าจะลดลงเหลือร้อยล่ะ 14 ในปี  2579   จากสถานการดังกล่าวพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งครอบครัวมีบุตรเฉลี่ย จาก 6.3 ในปี 2507 ลดลง 1.6 ในปี 2559 และคาดว่าจะลดลงในเป็น 1.3 ในปี 2583 ซึ้งแสดงให้เห็นว่าประชาการเด็กและเยาวชนมีแนวโน้วลดลง  ในขณะที่ประชาการผู้สูงอายุมีจำนวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเดิมที่เกิดลดน้อยลงกลับพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มมากขึ้น จากประมาณ 95,000 คนในปี 2546 เป็นประมาณ 104,300 คน ในปี 2558 จึงนำไปสู่ปัญหา “การเกิดน้อยด้อยคุณภาพ” อาจส่งผลต่อโครงสร้างประชากร รวมทั้งปัญหาด้านเศษฐกิจ และสังคมโดยรวม

 จากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงได้กำหนดให้มี พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560  - 2569 ขึ้นเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน 5 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและมนุษย์ ในป้องกัน แก้ไขและเผ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตาม พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559มาตรา 9 กำหนดให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งให้มีการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นให้มีการฝึกอาชีพมีงานทำ จัดหาทดแทนตามความเหมาะสม

ภายในการจัดกิจกรรมมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 40 คน เริ่มอายุตั้งแต่ 7 ปี ไปถึง 15 ปี  สร้างความสนใจกับเด็กๆ เป็นอย่างมากสามารถตอบคำถามได้ และมีการชักถามข้อสงสัยกลับมา โต้ตอบระหว่างผู้ให้ความรู้กับเด็กๆ  ทั้งสองฝ่ายไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.