รณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก นับถอยหลังบานสะพรั่งช่วงเดือนธันวาคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9


เมื่อ 12 ต.ค.2561 ที่โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก โดยมี พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบช.มทบ.35 นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวชิระ เอี่ยมละออ ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน รองรับการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายปลูกปอเทืองครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 ไร่ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 500 กิโลกรัม ซึ่งจะออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อแสดงออกถึงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียง ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก โดยให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน*****นำรัก สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.