พิจิตร-สหกรณ์จังหวัด จับมือทีม 5 ทหารเสือ ลงพื้นที่ พูดคุยเกษตรกร เชิญชวนร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดหลังนา พร้อมประสานกับสหกรณ์ในพิจิตรร่วมให้ความมั่นใจ “การตลาดนำการผลิต”
       รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาข้าวตกต่ำซึ่งปัจจุบันเกษตรกรต้องรับภาระหนี้สินเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดจึงมีแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายการตลาดนำการผลิตจึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอโดยภาครัฐจะเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิจิตรมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 50,004  ครัวเรือนมีพื้นที่เพาะปลูกในนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ 2,000,000 ไร่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดS1 และ S2 จำนวน 385,558.58 ไร่  ที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อยรายเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คือ มีเกษตรกรเพียง 1,466 ราย เนื้อที่ที่จะทำการเพาะปลูกเพียง 19,400 กว่าไร่ ดังนั้นทีมงานของสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ชลประทานจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร หรือทีม 5 ทหารเสือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงบูรณาการร่วมกันจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แก่เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูกาลทำนาเพิ่มเติม นับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561  จนถึงวันที่  15  ตุลาคม  2561  
      
      ทั้งนี้  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ก็ได้ประสานงานพูดคุยกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิจิตร จำนวน 8 สหกรณ์ ในการที่จะร่วมเป็นผู้รวบรวมผลผลิตข้าวโพด เพื่อจำหน่ายให้กับเอกชนหรือผู้ประกอบการค้า ตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามนโยบาย การตลาด นำการผลิต ของรัฐบาล ดังกล่าว


ข้อมูลภาพข่าว:ชมัยพร การสมทรัพย์/ชูศักดิ์  อ้อยเฮิง  รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.