สำนักงานทรัพย์พยากรณ์น้ำแห่งชาติ ชี้ปรับปรุง 7 ด้านใช้งานเป็นบึงอเนกประสงค์ ทั้งช่วยปัญหาแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับจุ๊งคุณภาพชีวิตประชาชนรอบบึงตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


    นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า สภาพบึงบอระเพ็ดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายด้าน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ระบบนิเวศเสื่อมโทรมตะกอนตกสะสมจำนวนมากทำให้เกิดบึงตื่นเขิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อบึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดภายใต้แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ขึ้น
   ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการดำเนินการตามแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดตั้ง 7 ด้าน จะช่วยให้บึงบอระเพ็ดกับมาสร้างประโยชน์ได้ทุกมิติอีกครั้ง  ได้แก่ด้านการแก้ปัญหาน้ำท่วม การสร้างอ่างเก็บน้ำและแก้มลิง จะทำให้เก็บน้ำได้ 24.4 7,000,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ 28,000 ไร่ ประตูระบายน้ำ 3 แห่งสามารถระบายน้ำได้ 260 ลบ.ม./วินาที สัตว์น้ำสามารถเข้าออกบึงได้ตามธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วยการขุดลอกตะกอนดินจะช่วยเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในบึง 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงความยาว 57 กิโลเมตร เพื่อช่วยดักตะกอนไม่ให้ไหลสู่บึงบอระเพ็ด ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยการลดปริมาณผักตบชวาและลดตะกอนดินที่เกิดจากวัชพืชเน่าในบึง ลดผลกระทบด้านนิเวศน้ำจากการขุดลอก รถน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จัดการขยะชุมชนในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

/////กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.