นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมส่วนราชการปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

วันที่11ต.ค.61ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน รวมถึงเกษตรกรอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันดินโลก
นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ทางอำเภอสุไหงปาดี ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรข้างเคียง ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
                                                 /////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.