กรุงเทพมหานคร –หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามงานที่มอบหมายและจัดทำแผนปฎิบัติงานสำนักสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานประชุมพนักงานสำนักงานฯ เพื่อติดตามงานที่มอบหมายและทบทวนกระบวนงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

 *  นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ส่วน/ฝ่ายและแผนปฏิบัติงานส่วนบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ มีนโยบายพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ทั้งด้านความรู้ แนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.