จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยก ต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 กลับทางหลวงหมายเลข 3008 แยกพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


   บริเวณจุดตัดทางหลวงที่ 1 กลับทางหลวงหมายเลข 3008 แยกพยุหะคีรี เป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบัน มีการควบคุมและจัดการความปลอดภัยด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งการจราจรจะขาดความคล่องตัวและมีแถวคอยของยานพาหนะที่ยาวในระหว่างรอสัญญาณไฟจราจรโดยเฉพาะเทศกาลและวันหยุด จราจรจะติดขัดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายทางหลวง อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการจราจร รวมทั้งลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอ 21 คอนซัลแตน จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 1 กลับทางหลวงหมายเลข 3008 แยกพยุหะคีรี เพื่อแก้ปัญหาบริเวณทางแยกที่มีปัญหาการจราจร โดยการศึกษาและออกแบบเป็นทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรบริเวณจุดตัด มีลักษณะการไหลอิสระ (Free Flow) และให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
   ซึ่งทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ/////กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน //////
 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.