OTOP นวัตวิถียามค่ำ วัฒนธรรมคนท่าตะโก

   

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้อง ประชาชนชาวท่าตะโก ร่วมให้การต้อนรับ นายประทีป ศิลปเทศ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด งาน OTOP นวัตวิถียามค่ำ วัฒนธรรมคนท่าตะโก เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้การท่องเที่ยวในชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนในระดับฐานราก สร้างความยั่งยืนในการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับภูมิภาค ซึ่ง อำเภอท่าตะโก จึงดำเนินการจัด งานOTOP นวัตวิถียามค่ำ วัฒนธรรมคนท่าตะโก ขึ้น หว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
    ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว และสร้างความสำพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยวกับภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกิจกรรม มีการแข่งขันการตำข้าวของครกสมัยโบราณ และท่านทำขนมพื้นบ้านของชาวตำบลท่าตะโก นับได้ว่ามีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี///////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ  รายงานจาก นครสวรรค์ //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.