ร้อยเอ็ด... "OTOP- นวัตวิถี"ที่อำเภอโพนทอง เปิดตัวชุมชน-เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉัน


          รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑ เห็นให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  ภายใต้เป้าหมายการนำพาประเทศก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้"ปานกลาง" ไปสู่ การมีรายได้"สูงขึ้น" ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หนึ่งในแผนงานที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าว  คือ  การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน  OTOP  นวัตวิถี
         วันนี้ 24เดือนกันยายน 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และพี่น้องภาคประชาชน   เน้นหนักไปที่การจัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้แก่ทุกภาคส่วนทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จของ OTOP นวัตวิถี จากนั้นจัดแสดงผลงานประกาศความสำเร็จและนำ Tourism Platform ซึ่งเป็นBig Data เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   มีนายชยันตร์  ศิริมาศ  รอง ผวจ.ร้อยเอ็ดหรือว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมากเป็นประธาน พร้อมลั้นฆ้องชัยกล่าวเปิดงาน...

        นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวว่ายังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีการกระจายรายได้ ของกลุ่มเป้าหมาย ,เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการทุกพื้นที่เป้าหมาย ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน ประกอบอาชีพ มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขอีกด้วย   ......

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน 092 714 7488

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.