ชุมพร-เปิด OTOP Village ศาลพ่อตาหินช้าง เพื่อการท่องเที่ยว


  วันนี้(23 ก.ย. 2561) ที่ OTOP Village (ใกล้กับศาลพ่อตาหินช้าง)บ้านหินกูบ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รอง ผวจ.ชุมพร ได้เป็นประธานเปิดป้าย โครงการหมู่บ้านOTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 31 จังหวัด จำนวน125 หมู่บ้าน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร จัดขึ้นที่ 1 หมู่บ้าน ที่บ้านหินกูบ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
  น.ส.จันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า รัฐบาลไดมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น(Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการพฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียง สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถุดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้าแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างอาชีพและรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร การผลิตสิ่นค้าชุมชน การให้บริการลูกค้าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเครือข่ายผู้ผลิต/ชุมชน/การให้บริการ จะมีโอกาสมีส่วนร่วมใรการขับเคลื่อนกิจกรรม และที่สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จำนวน 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน จำเป็นต้องสร้างความเป็นต้นแบบการพัฒนา และเชี่ยมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับ โครกงารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,273 ชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้จากคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  ///////ภาพ/ข่าว  พงศกร  นวนละมัย  ศูนย์ข่าว  จ.ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.