สื่อมวลนครสวรรค์ และส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านธารมะยม หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ พาสื่อมวลนครสวรรค์ และส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านธารมะยม หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งช่วงเช้าได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าชม โรงเรียนชาวนา บ้านธารมะยม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สาธิตที่เกี่ยวกับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และพาสื่อมวลชนไปชมอ่างเก็บน้ำบ้านธารมะยม และดูระบบการจัดการน้ำเพื่อทำปะปาภูเขาใช้ในหมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านธารมะยมจะประกอบอาชีพหัตกรรมจักสาน และเรื่องสมุนไพร หัตถกรรมไม้ไผ่ เป็นหมู่บ้านที่มีความสมบูรณ์ด้านธรรมชาติ
  และช่วงบ่าย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และการโรงแรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้พาสื่อเข้าเยี่ยมชุมชนท่องเทียวOTOP นวัตวิถี ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของคนที่นี่จะเป็น ลาวครั่ง โดยมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของหมู่บ้าน บ้านหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหมู่บ้านที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดทั้งปี มีผู้นำชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้มีความรู้ มีการพัฒนา มีความสามัคคี มีวินัย ชาวบ้านส่วนใหญ่รักความสงบเรียบร้อย มีกองทุนชุมชนมีความเข้มแข็งดำเนินงานโดยหลักคุณธรรม มีธรรมาภิบาล////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.