เชียงรายดันกาแฟสู่ระดับโลกในงาน “Chiangrai ASEAN Coffee&Tea Festivel 2018”      วันนี้ (13 กย.61) เวลา 14.30 น.  ณ ห้องดอยตอง โรงแรม เดอะ ริเวอรี่ บาย กะตะธานี
จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงาน “Chiangrai ASEAN Coffee&Tea 2018” มีนายสุขชัย เจรียง
ประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายนาวิน อินทจักร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดเชียงราย นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดเชียงราย นายรณชัย ไชยยะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศ นาย
ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการแขก
ผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมแถลง
      นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตชาและ
กาแฟที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะกาแฟ ซึ่งเชียงรายเป็นแหล่ง
ปลูกกาแฟอราบิก้า ที่ดีที่สุดในประเทศและมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด  จังหวัดได้ให้ความ
สำคัญโดยกำหนดให้กาแฟและชาเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด ที่ผ่านมาได้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งการจัดงาน “Chiangrai ASEAN Coffee&Tea 2018” ถือได้ว่าเป็นภาพ
ต่อยอดของงาน “Chiangrai ASEAN Coffee&Tea Festivel 2018”ซึ่งเป็นงานสำคัญ
ประจำปีของจังหวัดซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จ
อย่างสูง   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดกาแฟ และชาของจังหวัดเชียงราย ให้มี
ความต่อเนื่องและขยายเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นอีก
ครั้งซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคกาแฟเช้าปรุงรวมถึงนักท่องเที่ยวในย่านดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
         ด้านนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูก
กาแฟสายพันธุ์อราบิก้ามากที่สุดในประเทศสูงถึงประมาณ 38,000 ไร่ สร้างผลผลิตได้
สูงถึงประมาณ 4,355 ตัน ส่วนพื้นที่ปลูกชามีอยู่ประมาณ 53,436 ไร่ ผลผลิตประมาณ
32,010 ตัน โดยกาแฟอราบิก้าของจังหวัดเชียงรายถือว่ามีจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบกว่า
แหล่งเพาะปลูกอื่นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี พื้นที่ปลูกอยู่ในบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือไม่เกินเส้น tropic
of cencer หรือ latitude ที่ 23.5 องศาเหนือ ลงมาทางทิศใต้ไม่เกินเส้น tropic of cencer
หรือ latitude ที่ 23.5 องศาใต้ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เขตร้อนที่มีสภาพอากาศร้อน มีฝนตกชุก
เป็นแนวบริเวณที่เรียกกันว่า “เข็มขัดกาแฟ หรือ Bean Bele” ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกกาแฟของโลก ด้วยเอกลักษณ์ตามที่กล่าวทำให้กาแฟ
ดอยช้าง และกาแฟดอยตุง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือ Gl ในระดับโลก ซึ่งกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการนำผลิตภัณฑ์กาแฟ และชา
ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายมาจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ว ยังมี
นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอีกมากมาย อาทิ การสาธิตการชงกาแฟ
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การนำกาแฟในแหล่งผลิต Bean Belt มาให้ได้ชิมฟรีกันภายใน
งาน.......


    จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.