โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา


     โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากใช้เวลาช่วงวันเสาร์ เรียนรู้การดูแลสุขภาพ และการอยู่ร่วมกัน รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่จะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้ นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาชีวิต ตามโครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์  รวมทั้งสิ้น 155 คน
    ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยฯ กล่าวว่าโครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเป็นโครงการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก และใช้ชีวิตร่วมกัน ทุกวันเสาร์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กันยายน 2561 ในจำนวนนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีอายุมากที่สุด คือ 88 ปี 
โครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้มีจิตศรัทธาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สมาคม สโมสรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือแบ่งปัน ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ โดยมีปณิทานของโรงเรียนคือ   ผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้  ส่วนการแต่งกาย เนื่องจากในสมัยเด็กขาดแคลนเสื้อผ้า และบางรายมิได้เข้าเรียนตามสถานศึกษา ดังนั้นนักเรียนผู้สูงวัยจึงนำเครื่องแบบนักเรียนมาใช้ เป็นฟอร์มเดียวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อระลึกถึงวัยเด็กอย่างมีความสุข
////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.