ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล.


    นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมี แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ผู้บริหารเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ผู้บริหารโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ
   เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็นวันมหิดลเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกปวง ร่วมรำลึกถึงพระ กรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่แพทย์ และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี ของพระองค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงจัดถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.