จังหวัดนครสวรรค์. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ


     เมื่อเวลา 09.00 นวันนี้ 27 กันยายน 2561 นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการ ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของบึงบอระเพ็ดในด้านทรัพยากรน้ำ มลพิษระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์รวมทั้งอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด และกำหนดเป้าหมายแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดที่ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและมีความยั่งยืนและบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาประกอบด้วยด้านวิศวะกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมของโครงการรวมถึงร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในด้านความต้องการและแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน โดยวางเป้าหมายการแก้ปัญหาไว้ที่เศรษฐกิจที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพของการใช้ประโยชน์จากบึงที่ดีคุณภาพของปัจจัยทางชีวภาพที่ดีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี
   ในปัจจุบัน บึงบอระเพ็ดประสบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บึง เช่น ความเสื่อมสภาพของระบบนิเวศของบึงและพื้นที่โดยรอบ ปัญหาทางกายภาพของบึงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บึง และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อบึงบอระเพ็ดทั้งสิ้น ดังนั้นคณะผู้ศึกษาโครงการจะได้นำผลสรุปมาจัดทำ เป็นร่างแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป


/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.