" สสส. เปิดอบรมโครงการหมู่บ้านพัฒนาน่าอยู่ให้กับผู้นำหมู่บ้านตำบลธไมรงค์"


               เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมนวรัตน์ นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิด โครงการ"หมู่บ้านพัฒนาน่าอยู่"
           เนื่องจากตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ให้เข้าร่วมดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ระดับหมู่บ้านทั้งตำบล เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านเกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างกลไกการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15  กรกฏาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 และ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2561 นี้ ทางหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ตำบลธำมรงค์  ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนของทุกหมู่บ้านในตำบลธำมรงค์ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนน่าอยู่” โดยมี อาจารย์วีระพงษ์  ทวีศักดิ์  นักดนตรีพิณแก้วหนึ่งเดียวของประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างเสริมพลังและแรงบันดาลใจให้กับแกนนำในทุกหมู่บ้านให้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานในหมู่บ้านของตนเองต่อไป โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน
สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.