ราชบุรี ข่าว - มอบจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริผู้ว่าราชบุรีได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถจักรยานยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ชายแดน แก่ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ที่หน้าศาลากลางจังหวัด
               
วันนี้  24 ก.ย.61)  นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบจักรยานยนต์ให้กับทหารชุดปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนชุดปฏิบัติการโครงการเพื่อความมั่นคงชายแดนและพิทักษ์ผืนป่า จ.ราชบุรี จำนวน 7 คัน  โดยพลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตามที่กองพลพัฒนาที่ 1 ได้เสนอโครงการจัดหารถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว 
                   
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี จึงได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปี  2561 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ โดยให้กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นหน่วยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำรถจักรยายนต์ที่ได้รับมอบครั้งนี้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานภายในโครงการอันเนื่องพระราชดำริในเขตรับผิดชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ชายแดนด้านความมั่นคงของประเทศ


////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.