รัฐศาสตร์ มจร นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายทางสังคมปรับภูมิทัศน์ ทาสีเครื่องเล่นให้โรงเรียนขนาดเล็กนครสวรรค์ /  นางสุมาลี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นิสิตสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๒ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท ศึกน้ำเงิน(๑๙๙๓) และคณะครู เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่า ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน โดยนิสิตสาขารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ส่วนบริษัทตึกน้ำเงิน (๑๙๙๓) สนับสนุนสีและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่นของโรงเรียนให้มีความพร้อม สวยงาม เด็กสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  ทั้งนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ประสานภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีนิสิตจิตอาสาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกมาบริการสังคมด้วย
นางสุมาลี เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กประมาณร้อยกว่าคน มีครู ๑๐ กว่าคน ยังขาดแคลนในด้านต่างๆทางกายภาพหลายด้าน จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ออกมาบริการสังคมทาสีสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่นให้ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตึกน้ำเงิน (๑๙๙๓) จำกัด สนับสนุนสีมูลค่ากว่าหมื่นบาท พร้อมอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน ซึ่งการที่เด็กได้เห็นเครื่องเล่นใหม่ๆ จะสร้างแรงกระตุ้นให้เขารักโรงเรียน รักสถานศึกษา และตั้งใจเรียนเพื่อไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป //////////////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.