นำสื่อมวลชนนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม วัดเกยไชยเหนือ และ บ้านปากคลอง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง และพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์ พาสื่อมวลชนนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม วัดเกยไชยเหนือ และ บ้านปากคลอง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว ในอำเภอชุมแสง ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น วัดเกยไชย ตั้งอยู่ที่ 58 หมู่ 4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อ พ.ศ. 2390 เรียกว่า”วัดบรมธาตุ”ซึ่งเป็นชื่อเดิม เพราะมีเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างมาก่อนการสร้างวัด สมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยมาปราบศึกที่บ้านเกยไชย วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2400 ซึ่งพื้นที่วัดเป็นเนินสูงมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่านมาบรรจบกันพอดี เป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านและของผู้ที่สัญจรทางน้ำมาแต่อดีตกาล

   ปัจจุบัน เจ้าอาวาสคือ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง ได้ พัฒนาวัดเกยไชยให้เปนแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ และที่เรื่องลือคือ ตำนานด่างเกยไชย ตำนานแม่น้ำสิงสี ยม-น่าน และยังมีการอนุรักษ์ ต้นไม้ชุมแสง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ อ.ชุมแสง

   หลังจากนั้นมัคคุเทศก์น้อย วัดเกยไชย ได้พาสื่อมวลชน และคณะ ไปบ้านปากครอง เพื่อศึกษาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น น้ำตาลสด น้ำตาลปึก ลอนตาลสด จาวตาลเชื่อม และวิถีชีวิตของชาวบ้านปากครองส่วนใหญ่ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.