พิจิตร - สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมขับเคลื่อนให้ความรู้ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านเครื่องชั่ง ตวง วัด


ณ ศาลาประชาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมบูรณาการโครงการอบรม “ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด แก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ” โดยสำนักงานชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


*การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกข้าวเปลือก ช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา เพื่อให้การจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เป็นธรรม น้ำหนักครบถ้วน ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า และให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่ง การอ่านค่าน้ำหนัก และการดูรายละเอียดบนตั๋วชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในการอบรมได้มีส่วนราชการเข้าบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้


สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการขนส่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ,สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพ ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เรื่องการบังคับคดี เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ,สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-5 นครสวรรค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับชั่งตวงวัด ให้แก่ผู้ประกอบการ คนขับรถบรรทุกรับจ้าง และเกษตรกร จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่อง ชั่ง ตวง วัด ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในการประกอบอาชีพของตนเองได้จริง**ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.