ราชบุรี ข่าว - ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561

  วันที่ 24 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม นำโดย สพ.ญ.กรองกาญจน์ สีขาวขำ และ น.สพ.วุฒิกรณ์ กิตติก้อง ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 โดยจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข-แมว ที่วัดเขาสะแก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม รวมทั้งสิ้น 40 ตัว เป็นสุนัข 32 ตัว แมว 18 ตัว เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมปริมาณการเกิดของสุนัขจรจัดในวัด

 ทั้งนี้ด้วยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในประเทศไทยได้มีหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก 6 หน่วยงาน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภาสภากาชาดไทย และกรุงเทพฯ โดยในปี 2561 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในภาคีดังกล่าวจึงขอความร่วมมือให้สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2561 เพื่อให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กิจกรรมการระดมเจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวโดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและสัตว์ที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ที่สำคัญคือการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

  ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ให้เลี้ยงสัตว์ตามกำลังที่มีอย่าเลี้ยงมากจนเป็นภาระมากเกินไป และอย่านำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยตามวัดและโรงเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
             


////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.