ชุมพร – วันเก็บขยะชายหาดสากลชาวชุมพรร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดทราย รี


วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล โดย จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ที่มีจิตสาธารณะ มาร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รวมระยะทาง ๒ กิโลเมตร เพื่อลดปริมาณขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล
โดยกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล เป็นโครงการภายใต้การดูแลขององค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร (Ocean Conservency) โดยกิจกรรมครั้งแรก เริ่มขึ้นในปี 2529 ที่รัฐเท็กซัส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,800 คน สามารถเก็บขยะทะเล ได้ 124 ตัน จากแนวชายฝั่งระยะทาง 196 กิโลเมตร นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ องค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร รวมถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับสากล ได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล เพื่อชักชวนให้ผู้คนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มาช่วยกันเก็บขยะทะเลออกจากชายหาด และเส้นทางน้ำธรรมชาติ จำแนกแหล่งที่มาของขยะทะเล และช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน เพื่อลดปริมาณขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง โดยจะจัดกิจกรรมทุกปี ในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน
สำหรับปีนี้ได้มีข้อสั่งการจาก รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเสวนาการแก้ไขปัญหาขยะทะเล เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมดูแลต่อปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลอย่างจริงจัง และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล ในวันที่ 15 กันยายน 2561 เนื่องในวันอนุรักษ์ชายหาดสากล โดยขอให้เปิดโครงการโดยพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล นอกจากนี้ยังมีการจัดทำพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้ถุงพลาสติก โดยให้ใช้วัสดุอื่นทดแทน และการกำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง ปลอดจากถุงพลาสติก โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ 0.06-0.16 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 1.5 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากอันดับที่ 6 ของโลก จากการจัดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด ขณะที่ โครงการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ที่เริ่มดำเนินการแล้ว คือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ จังหวัดชุมพร พื้นที่ดำเนินการแล้วคือ หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ด้าน นายวิระ ทองพิจิตร กล่าวว่า พวกเราในฐานะประชาชนชาวไทย ควรร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ทุก ๆ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น จะแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย เสมือนเป็นกลไกที่สำคัญในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการทำงานระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงาน องค์กรเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การหนุนเสริมการทำงาน ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งของชาติให้คงอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป


ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514  ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.