ราชบุรี ข่าว - พัฒนาการราชบุรีฝึกอบรมสอนการนวดสมุนไพรสร้างอาชีพพัฒนาการ จ.ราชบุรี ร่วมกับกลุ่มสภาสตรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีการฝึกอบรมสอนการนวดสมุนไพรไทย ที่โรงแรมแพรวอาภา อ.เมือง จ.ราชบุรี สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว
             
วันที่  24 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและสมาชิกองทุนฯเข้าร่วม ตามที่กรมพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สมาชิกกองทุนฯมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ค้างชำระ ตั้งแต่ปี   2556- 2559  จำนวนไม่น้อยกว่า 50 โครงการ/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 105 คน
           

โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีมีหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  คือ เป็นจำนวนหนี้ค้างชำระของกองทุนฯลูกหนี้ปี 2556-2559 และลูกหนี้ ปี 2560  เป็นเงิน  14,308,806 (สิบสี่ล้านสามแสนแปดพันแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) สามารถบริหารจัดการหนี้ค้างชำระเป็นเงิน 11,473,266.47 ( สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ  80.18 
             
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีเนื้อหาการประชุม ได้แก่ กองทุนชุมชนเพื่อประชาชน โดยประชาชน การวิเคราะห์สถานการณ์หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ฐานการเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย การทำซาลาเปาไส้หมู การทำกะหรี่ปั๊บ/ปั้นขลิบ และการทำสบู่ล้างหน้า/ชำระร่างกาย และการนวดหน้าสมุนไพร สปาผมโดยน้ำมันสมุนไพร  ซึ่งเพียงแค่มีตะกร้าใบเดียวที่ภายในจะมีสมุนไพรไทยที่หาง่ายในท้องถิ่นหลายชนิดถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุขวดที่มีรูปลักษณ์สวยงาม นำมาใช้บำรุงเส้นผมและเสริมความงามตามร่างกายได้เป็นอย่างดี  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้อีกทางหนึ่ง  และเพื่อให้สมาชิกกองทุนฯที่มีหนี้ค้างชำระ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้ค้างชำระ สามารถจัดทำแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนฯให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.