จังหวัดน่าน - อบจ.น่านจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด


  เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2561 ณ   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โดยการนำของนายเชิด อินวาทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รักษาการในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   มีความรู้ความสามารถและมีทักษะพร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้   ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ   ด้านบริหารทั่วไป   ด้านบริหารงานบุคคล   และด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็น “โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็น โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD-Innovation Schools) อันจะนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy Model) ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
     ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิด และมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 41 คน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 8 คน  รวมทั้งสิ้น 49 คน


     
นายชฏิลรัตน์  เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.