จ.อุทัยธานี...!!@ โครงการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ตึกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 9 ชั้น....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 61 เวลา 06.00 น. ณ สวนน้ำบึงพระชนก นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานโครงการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้ในอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 9 ชั้น กิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายแพทย์ สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมดังนี้ นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ อดีต สส. เขต 2 จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง กอ.รม.น. จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายแพทย์ พัลลภ ยอดศิรจินดา สาธารณสุข จ.อุทัยธานี สจ.ประภาวิชญ์ บุษวะดี (สจ.เปี๊ยก) เขต 2 อ.เมือง จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในจ.อุทัยธานีและต่างจังหวัดเข้าร่วม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี กว่า 4,500 คน ด้วยโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 9 ชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการตติยภูมิจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษาโรคทันท่วงทีทางโรงพยาบาลอุทัยธานี จึงจัดโครงการหาทุนด้วยการจัดกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว จ.อุทัยธานีและจังหวัดอื่นๆ ได้ ร่วมสมทบทุนในการบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ....

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน ...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.