โรงพยาบาลเชียงรายซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ5อพยพคนไข้ยามค่ำคืน


                เมื่อเวลา 19.30 น.วันนี้(26 กันยายน 2561)  โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดซ้อมแผนฉุกเฉินโรง
พยาบาลระดับ 5 การระงับอัคคีภัยยามค่ำคืน การซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความพร้อมในการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การสื่อสารและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก ฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน
และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคลเพื่อ
ให้โรงพยาบาลมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา  โดยการซ้อมแผน
ในค่ำคืนนี้ได้จำลองสถานการณ์ให้มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารสงฆ์อาพาธฯ ชั้น 3
และเพลิงได้โหมไหม้อย่างรวดเร็วทำให้ต้องมีการอพยพคนไข้และเจ้าหน้าที่ที่อยู่
บริเวณชั้น 3 และภายในอาคารสงฆ์ออกจากอาคารอย่างรวดเร็วและพบว่ามีผู้ได้รับบาด
เจ็บจากเพลิงไ, สำลักควันและหมดลมหายใจเจ้าหน้าที่จึงได้ลำเลียงผู้ป่วยมาไว้ยัง
นอกอาคารพร้อมคัดกรองผู้ป่วยเพื่อทำการช่วยเหลือรักษาอาการผู้ป่วย ขณะที่รถดับ
เพลิงจากเทศบาลนครเชียงรายจำนวน 6 คัน ได้ระดมฉีดน้ำซึ่งทำให้เพลิงที่โหมไหม
สงบลงในที่สุด
          สำหรับการซักซ้อมใช้เวลากว่าชั่วโมงจึงยุติลงโดยผลการซ้อมแผนเป็นที่น่าพึงพอ
ใจจากทุกฝ่ายซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ประชาชน หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย......
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.