พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ)


วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมประชุม
โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้

* วาระเพื่อทราบเลขานุการฯได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ การลงพื้นที่จัดทำโครงการลดต้นทุนการเกษตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรและประชาชนร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าขมิ้น
พร้อมทั้งเรื่องการย้ายพนักงาน ของนายชูศักดิ์อ้อยเฮิง หัวหน้ายุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ไปปฏิบัติงานหัวหน้ายุทธศาสตร์การเกษตร ที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และพิจารณาการขอรับสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรขับเคลื่อนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.