มหาลัยวัยที่สามนครเชียงรายจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลและ แสดงผลงานการฝึกศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2         ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  ชุมชนน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็น
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสรุปผลและแสดงผลงานการฝึก
ศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2(การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำภาค
เรียนที่ 1/2561 ) โดยมี เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงราย
ร่วมงาน พร้อมด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน 8
หลักสูตรที่ได้เรียนมา
            สำหรับในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีการทางพุทธศาสนา พระรัตนมุนี
(ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.)รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด
เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปสวดพระพุทธมนต์ ตลอดทั้งวัน
จัดให้มีนิทรรศการการแสดงผลงาน 8 หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศาสนา หลักสูตรสุขภาพ หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรเศรษฐกิจ หลักสูตรวัฒนธรรมและหลักสูตรสังคม
และความสุข พร้อมการแสดงวัฒนธรรม

           นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการ
ดังกล่าวของเทศบาลนครเชียงราย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เทศบาลนคร
เชียงราย เป็นนครแห่งความสุข ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ทางเทศบาลนครเชียงราย ก็
เล็งเห็นว่า หากทำให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขได้ ก็จะให้การเริ่มต้นความสุขเกิดขึ้นใน
ครอบครัว หากสังคมครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งอันเกิด
ความรักความสามัคคี ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากหลักสูตรที่เล่าเรียน
ทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สูงวัยด้วยกันและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้กับลูกหลานได้อีกด้วย..........

  จักรภัทร  แสนภูธร รายงาน     รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.