สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจำปี 2561


ที่ โรงแรมเจพี ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดกิจกรรเพื่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจำปี 2561โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดบโสธร เป็นประธานซึ่งในการจัดกิจกรรมได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดแสดงสินค้าที่กลุ่มสมาชิกได้รับงบสนับสนุน โดยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ได้รายงาน และสรุปผล การดำเนินงานครั้งนี้ ว่าได้รับการอนุมัติงบและใช้งบประมาณ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และได้นำไปดำเนินการตามโครงการในกิจกรรม 8 ด้าน ได้แก่ ด้านพืช ด้านปุ๋ย ด้านจัดการศัตรูพืชด้านฟาร์มชุมชน ด้านการแปรรูบผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้านปศุสัตว์ผลิตแมลงเศรษฐกิจ ด้านการประมง ใน 9 อำเภอ 99 ชุมชน และมีคณะกรรมการกลุ่ม ดำเนินโครงการ 260 คนโดยแบ่งงบให้ชุมชน ละ สามแสนบาท รวมทั้งสื้นเป็นเงิน ยี่สิบเก้าล้าน เจ็ดแสนบาท  โดยคาดหวังว่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมาก และมีความยั่งยืน ด้วย...

วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร //..รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.