อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรป) ปี2561


   ตามที่ ได้มีการตราระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2551 เป็นต้นมา เป็นแนวทางปฏิบัติของราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานอาสาสมัครคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2458 และ พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน

อพป. พ.ศ.2522 ซึ่งสามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
   อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านอำเภอแม่วงก์ขึ้น เพื่อสนองตอบบทบาท ภารกิจของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน และส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีส่วนร่วม รักสาความสงบเรียบร้อยกับราชการอย่างเข้มแข็ง และมีบทบาทในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ในกิจกรรมมี นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ พ.ต.อ.โยธิน สมบูรณ์สิริ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครอง และ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้เข้าร่วมโครงการ


/////กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.