ราชบุรี ข่าว - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ มบท.16 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... วันนี้ 28 ก.ย.61) ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี คณะผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย ฯพณฯญีปู มุขมนตรีรัฐยะไข่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่ 16 โดยมี พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ให้การต้อนรับ ฯพณฯญีปู มุขมนตรีรัฐยะไข่ พร้อมเอกอัครราชฑูต กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้เข้าฟังบรรยายภารกิจหลักของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 16 และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


 ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 16 ได้เริ่มดำเนินก่อตั้งเมื่อปี 2552 บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองการคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการศึกษาหาข้อมูล ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และการประชาสัมพันธ์ ไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขไปตามเหตุ และปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโครงการหลายอย่างเป็นเวทีกลาง เป็นเครื่องมือ เป็นต้นแบบ ให้หน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ นำแบบอย่างไปใช้ และเปิดศึกษาดูงานการฝึกอบรม ในโครงการ 1 ไร่ แก้จน ซึ้งประกอบด้วย โครงการการเลี้ยงไก่ไข่แบบระบบเปิด, โครงการการเลี้ยงหมูหลุม, โครงการแปลงนาข้าวสาธิต, โครงการปลูกผักสวนครัว, โครงการปลูกผักไร้ดิน, โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, โครงการเลี้ยงกบดอนโด, โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน, โครงการลวดดัดเลี้ยงไม้ประดับ, โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, โครงการเพาะเลี้ยงกล้วไม้,โครงการเลี้ยงปลา, และโครงการปลูกพืชผักไม้เลื้อย เป็นต้น โดยโครงการที่กล่าวมานี้ใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 16 ยังมุ่งเน้นการจัดทำ "บัญชีฟาร์ม" และ "บัญชีครัวเรือน"  อย่างเป็นระบบให้รู้รายจ่าย-รายรับ รู้กำไร-ขาดทุน อย่างละเอียด เพื่อฝึกอบรมกำลังพลและให้คณะเยียมชมนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาปรับปรุงได้ทันทีอีกด้วย
                                             
////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.