ราชบุรี//มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา กับกรมการทหารช่าง ณห้องประชุมยงใจยุทธกรมทหารช่างจ.ราชบุรี


ราชบุรี//มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา
กับกรมการทหารช่าง ณห้องประชุมยงใจยุทธกรมทหารช่างจ.ราชบุรี


พลโทจักรชัย  โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่างและผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับกรมการทหารช่าง โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พันเอกวิกร เลิศวัชรา ผู้อำนวยการกองกำลังพล                     กรมการทหารช่างและคณะผู้ บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับกรมการทหารช่าง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ร่วมมือทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และร่วมมือด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้ออำนวยให้การจัดการศึกษา และร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.