จ.ราชบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ (พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี)


จ.ราชบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ
(พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี)


ณ โรงแรมณ เวลาอ.เมืองจ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการกล่าวว่าการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ.นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมตลาดชุมชนหรือตลาดท้องถิ่นให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นฐานของการค้าขายในตลาดชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานมีการส่งเสริมพัฒนาการผลิตการบริการเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาคนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการสามารถคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภคประกอบกับเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับคนในชุมได้โดยตรงและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งรวมสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง

....สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.