พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร “ พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย ”


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย


ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้แทนสภาเกษตรกรตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย ในครั้งนี้ด้วย* กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อเสริมสร้างนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประชารัฐในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการตลาด และเรียนรู้ถึงกลไกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ตระหนักถึงการปรับตัวด้านการผลิตและการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้แก่ผู้แทนสภาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง**สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในระบบปลอดภัย เพื่อเป็นการลดต้นทุนเรื่องปัจจัยการผลิต ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุน มีเงินไปชำระหนี้สินให้เบาบางลง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรเพื่อก้าวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.