องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
.
วันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  การประชุมดังกล่าวดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ เรื่องรับรองการรายงานประชุมสภาฯ และเรื่องรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1(รับหลักการ) และเรื่องอื่นๆ//////

ประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.