นครสวรรค์-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 รับบทบาทหน้าที่พี่เลี้ยง


นครสวรรค์-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 (Start up) ปี 2561 รับบทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงชมคลิป

 ที่โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์  นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของพี่เลี้ยง ชึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ,จังหวัดอุทัย ,จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดชัยนาท และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ดำเนินการโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ยั่งยืน พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SME 4.0 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และการรวมกิจการในภาคเกษตร ซึ่งโครงการมีเป้าหมายจะดำเนินการพัฒนา กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคเกษตร ซึ่งกลุ่ม SME ทั่วไป จะดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม และการยกระดับธุรกิจ High Value และพัฒนากลุ่ม SME ภาคการเกษตรให้เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดการธุรกิจภาคเกษตรเป็น Smart Farmer และการยกระดับธุรกิจ รวมถึงการจัดทาแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึก และนำผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ต่อไป
**นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ ได้กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้พัฒนาก้าวไปสู่ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืน นำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด พร้อมที่จะก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต***ข้อมูลภาพข่าว : นายอัมพณ จับศรทิพย์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.