พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการ"ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ" ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการ"ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย
(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ" ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ"ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ บริเวณที่ทำการกลุ่มลำไยบ้านตอรัง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พัฒนาสู่ SMEs สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ ทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างทั่วถึง พัฒนาก้าวไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปในอนาคต
* สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คลังจังหวัดพิจิตร ในด้านกองทุนการออมแห่งชาติ ,สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.สาขาพิจิตร) ในด้านสินเชื่อสำหรับเกษตรกร ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำมาผสมผสานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป
**นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ  กล่าวว่าสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มีแนวทางขับเคลื่อนให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยังยืน มั่นคงด้านอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต


*** ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.