พิจิตร-สภสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการ "ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ"

พิจิตร-สภสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  ขับเคลื่อนโครงการ
"ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ"


ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปกล้วยทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ"ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พัฒนาสู่ SMEs สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ ทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างทั่วถึง พัฒนาก้าวไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปในอนาคต โดยมีนายลำพอง สุขหนุน ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกร ต.ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย


* สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรประสานเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ คลังจังหวัดพิจิตร ด้านกองทุนการออมแห่งชาติ ,สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.สาขาพิจิตร) ด้านสินเชื่อสำหรับเกษตรกร ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาผสมผสานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร
**ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้เชิญนายโอฬาร คุ้มศึก เจ้าของรางวัล คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขาคนนอกกรอบ มาให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนสำหรับการทำเกษตรนำไปสู่การลดรายจ่ายของเกษตรกรต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.