"จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้า OTOP เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน"


"จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้า OTOP เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน"
ชมคลิป

              เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 ณ บ้านลานเพชร  หมู่ที่ 9  ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโนจน์ แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแถลงข่าวโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  พร้อมด้วย นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและผู้นำกลุ่มองค์กร
           นายไพโนจน์ แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรองรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ในรูปแบบของประชารัฐ
           ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการพัฒนาหลายด้าน  เช่น การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก การพัฒนาด้านสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมกับคนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.